0

Điều kiện áp dụng Thẻ Quà Tặng

Điều kiện áp dụng Thẻ Quà Tặng

1.       Thông tin chung

1.1     Các điều khoản và điều kiện này được áp dụng cho sản phẩm Thẻ Quà Tặng của Cty Thiên An (“Thiên An Gift Card”)

1.2     Bằng việc đặt mua hoặc sử dụng Thẻ Quà Tặng, Khách hàng đồng ý chịu ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện của Thẻ Quà Tặng Cty Thiên An ("Điều Khoản Thẻ Quà Tặng"), cùng với Điều khoản sử dụng của trang web thienancom.vn và/hoặc ứng dụng THIÊN AN trên di động, và đã được kết hợp bằng cách tham chiếu vào các Điều khoản Thẻ Quà Tặng này.

1.3     Để tránh nhầm lẫn, các thuật ngữ viết hoa được sử dụng và không được định nghĩa ở đây có cùng ý nghĩa như trong các Điều Khoản Sử Dụng của Cty Thiên An. Trong trường hợp mâu thuẫn giữa hai Điều khoản, các Điều Khoản Thẻ Quà Tặng này sẽ được áp dụng.

1.4     Khách hàng nên tham khảo trang chi tiết sản phẩm ("Trang Chi Tiết Sản Phẩm") nếu có các thắc mắc liên quan đến điều kiện sử dụng và ngày hết hạn.

2.       Quy đổi giá trị Thẻ Quà Tặng

2.1     Thẻ Quà Tặng không thể sử dụng để mua các Thẻ Quà Tặng khác.

2.2     Nếu giá trị của đơn hàng vượt quá giá trị của Thẻ Quà Tặng, phần chênh lệch sẽ được thanh toán bằng phương thức thanh toán khác.

2.3     Nếu giá trị của đơn hàng ít hơn giá trị của Thẻ Quà Tặng, phần giá trị còn dư trong Thẻ sẽ bị mất.

2.4     Thẻ Quà Tặng chưa được quy đổi sẽ hết hạn trong vòng 01 tháng kể từ ngày đặt mua thành công, trừ khi có quy định khác trong Trang Chi Tiết Sản Phẩm.

2.5     Thẻ Quà Tặng có thể chuyển nhượng cho người khác, phù hợp với các điều khoản này.

2.6     Hướng dẫn thêm về cách đổi Thẻ Quà Tặng được cung cấp trên Trang Chi Tiết Sản Phẩm có liên quan đến Thẻ Quà Tặng trên trang web thienancom.vn

3.       Mất hoặc bị trộm Thẻ Quà Tặng

Thẻ Quà Tặng khi đã mua sẽ thuộc sự quản lý và trách nhiệm của Khách hàng. Bất kỳ Thẻ Quà Tặng nào, bao gồm các mã số hoặc mã pin đi kèm bị mất hoặc đánh cắp sau khi mua, sẽ không được cấp mới hoặc thay thế.

4.       Nghĩa vụ của Khách hàng

Khách Hàng thừa nhận và đồng ý rằng:

4.1. Thẻ Quà Tặng chỉ có thể được sử dụng trong khoảng thời gian được nêu rõ trên Trang Chi Tiết Sản Phẩm;

4.2. Thẻ Quà Tặng không thể được sử dụng vào những ngày đặc biệt hoặc những ngày có chương trình khuyến mãi do Cty Thiên An chỉ định;

4.3. Khách hàng sẽ không sử dụng Thẻ Quà Tặng hoặc cho phép sử dụng Thẻ Quà Tặng theo bất kỳ hình thức nào có thể ảnh hưởng xấu đến việc sử dụng Thẻ của Khách hàng khác và/hoặc bất kỳ Dịch vụ nào khác cung cấp cho Khách hàng mà Cty Thiên An có thể xác định một cách hợp lý;

4.4. Thẻ Quà Tặng được cung cấp cho Khách hàng theo đúng nội dung được mô tả và nguyên trạng thể hiện trên Trang Chi Tiết Sản Phẩm.

4.5. Khách hàng chịu trách nhiệm về tất cả các thông tin mà Khách hàng gửi, chuyển hoặc cung cấp trong thời gian mua hoặc quy đổi Thẻ Quà Tặng;

4.6. Cty Thiên An không có nghĩa vụ đối với bất kỳ bảo đảm, đại diện, bảo hành, điều kiện, thời hạn hoặc cam kết dưới bất kỳ hình thức nào, dù là rõ ràng hoặc ngụ ý, dù là theo luật định hoặc theo hình thức khác, cũng như bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào phát sinh từ việc sử dụng, giao dịch hoặc mua bán theo quy định của luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn đối với chuỗi thứ tự, sự nguyên bản, đúng đắn, đầy đủ, chính xác, kịp thời, việc lưu hành, không vi phạm, khả năng giao thương hoặc tính phù hợp với bất kỳ mục đích cụ thể nào liên quan đến Thẻ Quà Tặng;

4.7. Trong phạm vi cho phép của luật pháp, Cty Thiên An có quyền từ chối mọi hình thức bảo hành, quyền lợi và nghĩa vụ bồi hoàn (bao gồm các hình thức bảo hành theo pháp luật) mà theo luật Khách hàng có quyền được hưởng.

5. Hoàn phí, Đối trả và Huỷ đơn hàng

5.1. Bất kỳ Thẻ Quà Tặng nào đã mua không thể được trả lại, không chấp nhận hoàn tiền, hoặc hủy theo yêu cầu của Khách hàng sau khi đã quy đổi để mua hàng.

5.2. Thẻ Quà Tặng được phát hành không thể đổi thành tiền mặt.

5.3. Việc cấp lại Thẻ Quà Tặng có thể được chấp nhận, theo quyết định của Cty Thiên An, nếu có bất kỳ lỗi hệ thống hoặc sự thiếu sót của Cty Thiên An.

5.4. Việc đổi trả sản phẩm hoặc dịch vụ được mua bằng Thẻ Quà Tặng sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của Cty Thiên An hoặc của Nhà bán hàng trên Sàn Giao Dịch của Cty Thiên An.

5.5. Cty Thiên An được toàn quyền hủy hoặc từ chối việc sử dụng bất kỳ Thẻ Quà Tặng nào mà Cty Thiên An nhận thấy hoặc nghi ngờ đó là giao dịch gian lận.

6. Những nơi có thể sử dụng Gift Cards

6.1. Khách hàng xác nhận rằng việc mua hoặc quy đổi Thẻ Quà Tặng sẽ tùy thuộc vào nguồn hàng sẵn có trên Sàn Giao Dịch của Cty Thiên An hoặc ứng dụng CTY THIÊN AN trên điện thoại di động.

6.2. Khách hàng chấp nhận và thừa nhận rằng Cty Thiên An có thể ngưng, chấm dứt và/hoặc không tiếp tục thực hiện việc mua hoặc quy đổi Thẻ Quà Tặng theo quyết định riêng của mình mà không cần thông báo trước và không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với Khách hàng.

7. Sử dụng và Tiết lộ thông tin Khách hàng

7.1. Khách hàng đồng ý rằng Cty Thiên An sẽ có quyền sử dụng hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào mà Khách hàng đã cung cấp cho Cty Thiên An theo Chính Sách Bảo Mật của Cty Thiên An. Khách hàng có quyền thu hồi sự chấp thuận đó phù hợp với quy trình và thủ tục do Cty Thiên An quy định theo từng thời điểm cụ thể.

7.2. Việc hoàn thành đơn đặt hàng liên quan đến Thẻ Quà Tặng có thể được thực hiện bởi một đối tác, trong trường hợp này Khách hàng có thể nhận được thông tin trực tiếp về mã PIN của Thẻ Quà Tặng từ đối tác.

8. Những quy định khác

8.1. Quy định về quyền và phương thức bảo vệ của Cty Thiên An theo Điều Khoản Thẻ Quà Tặng này sẽ được bổ sung thêm vào các quy định tương tự của Điều Khoản Sử Dụng của Cty Thiên An, Chính Sách Bảo Mật cũng như các điều khoản và điều kiện khác đã Khách hàng được đồng ý hoặc chấp thuận.

8.2. Trường hợp bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Thẻ Quà Tặng, Điều Khoản Sử Dụng, Chính Sách Bảo Mật và các điều khoản và điều kiện khác có thể được đồng ý hoặc chấp nhận bởi Khách hàng bị vô hiệu, không thể thi hành hoặc bất hợp pháp, điều khoản đó sẽ được thi hành đến một phạm vi gần nhất theo nội dung của chính điều khoản đó, và sẽ không ảnh hưởng đến tính khả thi của bất kỳ điều khoản nào khác và có thể thi hành đến mức tối đa mà pháp luật cho phép.

8.3. Cty Thiên An có quyền thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi các Điều khoản Thẻ Quà Tặng này theo từng thời điểm và theo cách mà Cty Thiên An cho là phù hợp. Khách hàng sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện được sửa đổi. Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng Thẻ Quà Tặng sau khi sửa đổi, Khách hàng sẽ được coi là đã chấp nhận việc sửa đổi này.

8.4 Các điều khoản và điều kiện khác như được quy định tại Trang Chi Tiết Sản Phẩm cũng tạo thành một phần không tách rời của Điều Khoản Thẻ Quà Tặng này.